Általános Szerződési Feltételek

Home   »   ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A Füzesi Papa Vendégháza honlapjának böngészése, használata, valamint foglalás esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette az alábbi feltételeket és szabályokat (beleértve az adatvédelmi nyilatkozatot, a házirendet és a foglalási, -lemondási szabályokat), és egyetért az azokban foglaltakkal.

Általános rendelkezések

1.) A Füzesi Papa Vendégháza (Üzemeltető: Leitert Ottó egyéni vállalkozó, 6326 Harta, Dózsa György utca 1/A.) – a továbbiakban Szállásadó – ezen általános szerződéses feltételek alapján köt szerződést szállásszolgáltatás nyújtására.

2.) Az általános szerződési feltételek nem zárják ki, hogy a Szállásadó akár ezen általános szerződési feltételek alapján, akár ezen általános feltételektől részben vagy egészben eltérő feltételekkel kössön szállásközvetítői szerződést utazásszervezőkkel, szervezőkkel, jogi személy megrendelőkkel, egyéni vállalkozókkal.

Szerződő felek

1.) A Szállásadó szolgáltatását minden esetben a Vendég veszi igénybe.

2.) Amennyiben a Vendég a Szállásadó szolgáltatását közvetlenül a Szállásadótól rendeli meg, úgy a szállásadói szerződés a Vendég és a Szállásadó között jön létre.

3.) Amennyiben a vendégházi szolgáltatásokat a Vendég megbízása alapján harmadik személy (közvetítő) rendeli meg, úgy a szerződés a Szállásadó és a közvetítő között jön létre, és a Szállásadó egyéb szálláshelyszolgáltatás nyújtásának feltételeit ezen szerződés szabályozza. A Szállásadó nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy a Vendéget jogszerűen képviseli-e, ezért a Szállásadó felelősséget nem vállal.

4.) A Szállásadó kizárólag cselekvőképes személlyel köt szerződést.

5.) Nem cselekvőképes vagy 18 éven aluli személy kizárólag cselekvőképes, nagykorú

kísérővel veheti igénybe a Szállásadó szolgáltatásait.

A szerződés létrejötte

1.) A Szállásadó foglalást az online foglalási rendszerén és e-mailben fogad el.

2.) A Vendég írásban megküldött ajánlatkérésére a Szállásadó írásbeli ajánlatot küld. Megszűnik a Szállásadó ajánlati kötöttsége, ha az ajánlat elküldésétől számított 72 órán belül nem érkezik meg az ajánlat változatlan tartalmú elfogadására vonatkozó nyilatkozat (megrendelés), illetve a szállásdíj 50%-os előlege.

3.) A szerződés a Szállásadó írásban megküldött visszaigazolásával jön létre. A szerződés a visszaigazolás megküldésének napján lép hatályba.

4.) A szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, az ajánlatkérés, az ajánlat, a megrendelés és a visszaigazolás a szerződés részei.

5.) A szerződésnek a Vendég/Szerződő fél és a foglalás alábbi adatait kell tartalmaznia:

 • Vendég/Szerződő fél neve,
 • születési helye,
 • születési ideje,
 • lakcíme (székhelye),
 • telefonszáma,
 • e-mail címe,
 • érkezés és távozás dátuma
 • éjszakák száma
 • érkező vendégek száma (felnőtt, 18 év alatti gyermek bontásban)
 • apartman megnevezése

6.) A szóban leadott megrendelés/foglalás, módosítás, megállapodás, illetve a Szállásadó szóbeli visszaigazolása nem szerződésértékű.

7.) A Szállásadó jogosult ezen általános szerződéses feltételektől eltérő feltételeket kikötni ajánlatában.

8.) Ha a Vendég a szerződésben meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szállásadó jogosult a szolgáltatás szerződésben meghatározott ellenérték teljes összegére.

9.) A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szállásadó jogosult újra értékesíteni.

10.) A szállás-szolgáltatás Vendég által szóban vagy írásban kezdeményezett meghosszabbításához a Szállásadó előzetes, írásban tett hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szállásadó a már teljesített szolgáltatások teljes ellenértékét követelheti, a meghosszabbítást e feltétel teljesítéséhez kötheti.

11.) A szerződést a Vendég és a Szállásadó együttesen, írásban módosíthatják, egészíthetik ki.

Elállás a szerződéstől

1.) Amennyiben a Szállásadó az ajánlatában más feltételt nem határozott meg, úgy a Vendég a szerződésben meghatározott érkezési napot megelőző 31. napig írásban tett nyilatkozatával kötbérmentesen elállhat a szerződéstől. Ezen időn belüli elállás esetén a vendégház által megküldött visszaigazolásban feltüntetett elállási feltételekben meghatározott kötbért köteles fizetni.

2.) A tervezett érkezés előtti 30. napig történő lemondás esetén a foglalás összegének 50%-a, kerül kötbérként felszámolásra. A tervezett érkezés előtti 8. naptól a kötbér mértéke 100%.

3.) Ha a szerződő fél a szállás-szolgáltatás igénybevételét a szállás díjának teljes megfizetésével vagy előlegfizetéssel nem biztosította a foglalás időpontját követő 2 munkanapon belül, a Szállásadónak joga van a szerződéstől elállni és a szerződésben szereplő apartmant felszabadítani.

Árak

1.) A Szállásadó aktuális szobaárai a www.fuzesipapa.hu honlapon kerülnek  kifüggesztésre.

2.) A Szállásadó termékeit közvetítő weboldalakon (például: Szállás.hu) az árak különbözhetnek. Mindig az adott oldalon lefoglalt ár a mérvadó, amit Euró esetén a foglalás napján érvényes MNB középárfolyammal számolunk.

3.) A Szállásadó a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon megváltoztathatja.

4.) A Szállásadó az árak közlésekor megjelöli a szolgáltatást terhelő, jogszabályban meghatározott, az ajánlattételkor érvényes adótartalmának mértékét. A Szállásadó az adójogszabályok változása miatti többletterheket előzetes értesítés mellett a szerződő félre hárítja.

5.) A Szállásadó az aktuális akciókat, kedvezményeket a weboldalán teszi közzé. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

6.) A Szállásadó ajánlatának megküldése után közzétett kedvezmény, akció a megküldött ajánlatot nem érinti.

Fizetés módja, foglalási garanciák

1.) A Szállásadó a Vendég számára nyújtott szolgáltatásai ellenértékét legkésőbb a foglalástól számított 2. munkanapig kéri, amennyiben a foglalás és az érkezés napja között kevesebb mint 30 nap van.

2.) Amennyiben a foglalás és az érkezés napja közötti idő meghaladja a 90 napot, úgy a Szállásadó számára előleget kell fizetni. Az előleg a szállás teljes díjának 50%-a, melyet a foglalástól számított 2. munkanapig kell kiegyenlíteni. A szállás díj fennmaradó részének kiegyenlítése az érkezést megelőző 30. napig esedékes.

3.) A Szállásadó a számlát forintban állítja ki.

4.) A Vendég a szállás díját, illetve az előleget banki átutalással egyenlítheti ki.

5.) Átutalás esetén – amennyiben a Szállásadóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a Szállásadó bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget a foglalás napjától számított 2. munkanapig a Szállásadó bankszámláján jóváírják.

6.) A fizetési mód alkalmazásával kapcsolatban felmerülő költség a Vendéget terheli.

A szálláshely igénybevételének feltételei:

1.) A Vendég a apartmant az érkezése napján 14 órától foglalhatja el. Érkezésről időpontegyeztetés szükséges.

2.) A Vendég az apartmant a szerződés szerinti utolsó tartózkodási napon délelőtt 10 óráig köteles poggyászával, a vendégházba behozott személyes tárgyaival együtt elhagyni.

3.) Ha a Vendég az előzőekben meghatározott időpont előtt és/vagy után akarja a szobát elfoglalni vagy elhagyni, a Szállásadóval egyedi megállapodás szükséges, melyért a Szállásadó további díjat számolhat fel.

4.) Szobatiszta kutyát fogadunk.

5.) A Szálláshely szobáiban, közös helységeiben tilos a dohányzás!

A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

1.) A Szállásadó jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

 1. a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott apartmant, illetve a létesítményt,
 1. b) a Vendég a Szállásadó biztonsági előírásait, rendjét nem tartja be, kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,
 2. c) a Vendég fertőző betegségben szenved,
 3. d) a Vendég nem teljesíti a szerződésben meghatározott fizetési és előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig

2.) Megszűnik a felek közötti szerződés, amennyiben annak teljesítése vis maior következtében lehetetlenné válik.

A Vendég jogai és kötelezettségei

 1.) A szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt apartman, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, illetve amelyről a felek a szerződésben megállapodtak, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

2.) A Vendég a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt a Szállásadó által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A Szállásadó az ezen időszakban hozzá írásban benyújtott panaszt megvizsgálja és kezeli.

3.) A vendégházból való elutazását követően a Vendég panasztételi joga megszűnik.

4.) A Vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

5.) A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 18 év alatti és/vagy nem cselekvőképes személy csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a vendégházban.

6.) A Vendég kötelezettséget vállal, hogy a felelőssége/felügyelete alá tartozó 18 éven aluli személy a vendégházban való tartózkodásának időtartama alatt a vendégház területén nem fogyaszt alkoholt.

7.) A Vendég a Szállásadó berendezéseit, eszközeit, szolgáltatásait, rendeltetésszerűen használja, illetve veszi igénybe.

8.) A Vendég felelősséggel tartozik mindazon károkért és hátrányokért, amelyet a Vendég, kísérője vagy felügyelete alá tartozó személy okozott a Szállásadónak vagy harmadik személynek.

9.) A Vendég ezen felelőssége akkor is fennáll, ha a károsult jogosult a kár megtérítését közvetlenül a Szállásadótól igényelni.

A káresetről a Szállásadó köteles a Vendéget írásban értesíteni, legkésőbb a távozás utáni 2 napon belül. Az okozott kárról a Szállásadó fényképet készít, melyet eljuttat a Vendéghez.

Amennyiben az okozott kár mértéke meghaladja a 10.000 Ft-ot, a kár összegét a Vendég köteles megfizetni a Szállásadó felé 5 munkanapon belül.

A Szállásadó jogai és kötelezettsége

 1.) A szerződés alapján a Szállásadó köteles a megrendelt szállást és egyéb szolgáltatást a vonatkozó előírásoknak, szabványoknak megfelelően teljesíteni.

2.) A Szállásadó köteles a Vendég írásos panaszát kivizsgálni és a panasz orvoslásához szükséges lépéseket, intézkedéseket megtenni.

3.) A Szállásadó a Vendég vendégházbeli tartózkodásáról harmadik személynek ideértve a Vendég közeli hozzátartozóit, kizárólag a Vendég előzetes írásbeli engedélye alapján ad tájékoztatást. E tájékoztatási tilalom nem vonatkozik a jogszabály alapján történő megkeresésre.

4.) A Szállásadó nem felel a vendégház berendezéseinek, felszereléseinek stb. nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

5.) A Szállásadó a vendégház közösségi tereiben, vagy apartmanjaiban hagyott személyes tárgyakért nem vállal felelősséget.

6.) A Szállásadó nem tartozik felelősséggel mindazon kárért, hátrányért, sérelemért, amelyet a vendégház más vendége okozott a vendégnek és/vagy a felügyelet alá tartozó személynek.

Viták rendezése

 A szerződő felek a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült vitáikat elsősorban békés úton rendezik. Amennyiben a békés út eredménytelen, úgy a szerződő felek közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.